Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tomto súhlase za účelom rozhodnutia o schválení resp. neschválení hotovostnej pôžičky s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania.

Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to na dobu jedného roka od súhlasu.

Súhlasím s poskytnutím informácií o predbežnom schválení, ktoré môžu obsahovať údaje tvoriace predmet bankového tajomstva, osobám uvedeným v tomto súhlase. Na schválenie poskytnutia hotovostnej pôžičky nemám právny nárok a výsledok schválenia nie je pre poskytovateľa hotovostnej pôžičky právne záväzný.

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto súhlase sú pravdivé, aktuálne, úplné dobrovoľné a nevynútené. Beriem na vedomie, že v zmysle § 11 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov som zodpovedný za správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. Týmto potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami podľa §10 ods.1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a súhlas poskytujem na základe dobrovoľnosti.